Archives for 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ - Page 2

7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 456 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 332 хэргийг шийдвэрлэж, 8 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 440 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 311 хэргийг шийдвэрлэж, 7 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 420 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 281 хэргийг шийдвэрлэж, 7 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 374 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 244 хэргийг шийдвэрлэж, 7 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 356 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 242 хэргийг шийдвэрлэж, 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 345 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 231 хэргийг шийдвэрлэж, 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 333 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 208 хэргийг шийдвэрлэж, 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 314 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 204 хэргийг шийдвэрлэж, 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 295 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 184 хэргийг шийдвэрлэж, 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 287 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 174 хэргийг шийдвэрлэж, 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших