Archives for 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 645 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 520 хэргийг шийдвэрлэж,  19 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 824 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 657 хэргийг шийдвэрлэж,  23 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 700 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 579 хэргийг шийдвэрлэж,  19 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 614 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 488 хэргийг шийдвэрлэж, 18 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 603 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 486 хэргийг шийдвэрлэж, 17 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 583 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 477 хэргийг шийдвэрлэж, 15 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 570 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 466 хэргийг шийдвэрлэж, 12 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ний өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 555 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 443 хэргийг шийдвэрлэж, 10 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 464 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 364 хэргийг шийдвэрлэж, 8 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж,…
Цааш унших