Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2017.09.15-ны өдрийн байдлаар Иргэд, байгууллагаас нийт 583 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 477 хэргийг шийдвэрлэж, 15 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 1 хэргийг  буцааж, 9 хэргийг шилжүүлж, 81 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Мөн шүүхийн дэргэдэх “Эвлэрүүлэн зуучлагч”-д шинээр хүлээн авсан өргөдлийн материал 162, үүнээс уулзалт амжилттай болж эвлэрсэн 105, эвлэрэл амжилтгүй болсон 15, татан авсан 12, татгалзсан 3, нийт 27 өргөдлийн материалын үлдэгдэлтэй байна.

Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны алба